วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
162 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
204 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
137 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
55 คน
เมื่อวานนี้
60 คน
เดือนนี้
1389 คน
เดือนที่ผ่านมา
2021 คน
ทั้งหมด
26447 คน
ระบบสารสนเทศพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คณะสงฆ์จังหวัดของประเทศไทยเป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีภารกิจในการบริหารและดูแลงานพระพุทธศาสนาและงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงามตามพระธรรมวินัย และตอบสนองตอบต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน โดยการสนองงานและสนับสนุนการทำงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด การบริหางานพระพุทธศาสนายุคใหม่จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย เพื่อให้การบริหารจัดการเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ระบบสารสนเทศพระพุทธศาสนา ศูนย์รวมข้อมูลพระพุทธศาสนาพื้นฐานที่สำคัญในระดับจังหวัด พัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 จากการริเริ่มของนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี (ในขณะนั้น) และการสนับสนุนอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ และระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด
2. เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป
ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วยข้อมูลวัด ข้อมูลศาสนบุคคล ข้อมูลศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศิษย์วัด ภิกษุณี สามเณรี ตำแหน่ง สมณศักดิ์ วัด พระอารามหลวง สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดร้าง พระภิกษุ (ไทย/ต่างชาติ) สามเณร (ไทย/ต่างชาติ) แม่ชี นักบวชหญิง (ไทย/ต่างชาติ) ศิษย์วัด พระราชาคณะพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส ผู้รักษาแทนการเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม ร.ร.แผนกสามัญศึกษา ศ.พอ. ครูพระสอนแผนกบาลี ครูพระสอนแผนกธรรม ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครูสอนอภิธรรม ครูพระสอน ศพอ. พระอุปัชฌาย์ พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระจริยานิเทศ พระปริยัตินิเทศ พระธรรมจาริก พระวินยาธิการ หน่วย อปต. ร.ร.การกุศลของวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี พระปริยัติธรรมแผนกอภิธรรม พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และอื่น ๆ
ดูแลระบบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-4547
สนับสนุนระบบโดย
สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (เดิม) ถนนดำเนินเกษม
ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3240-0727 , โทรสาร 0-3240-0739
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ กรุณาส่งถึง thaibuddhism.info@gmail.com หรือ staff@thaibuddhism.info