วัด
พระอารามหลวง
3 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
274 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
157 รูป
สามเณร
17 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไป
5 คน
ทั้งหมด
190 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไป
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
131 รูป
ลาสิกขา
3 รูป
มรณภาพ
1 รูป
ขณะนี้
12 คน
วันนี้
108 คน
เมื่อวานนี้
140 คน
เดือนนี้
4117 คน
เดือนที่ผ่านมา
2342 คน
ทั้งหมด
13631 คน
จำนวนวัดทุกจังหวัด
จำนวนศาสนบุคคลทุกจังหวัด
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด
จำนวนปูชนียวัตถุสถานทุกจังหวัด
จำนวนวีดีโอพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด
จำนวนสาระธรรมทุกจังหวัด
จำนวนสื่อมีเดียทุกจังหวัด
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานทุกจังหวัด
วัดท่องเที่ยว
วัดพัฒนาตัวอย่าง
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
สำนักปฏิบัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
โรงเรียนพระอภิธรรม
โรงเรียนการกุศลของวัด
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์
อุทยานการศึกษาในวัด
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมุนไพร
มูลนิธิ
สมาคม
ชมรม
ประเภทวัดทุกจังหวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
อนัมนิกาย
จีนนิกาย
อื่น ๆ
พระอารามหลวง
วัดราษฎร์
สำนักสงฆ์
ที่พักสงฆ์
วัดร้าง
ประเภทศาสนบุคคลทุกจังหวัด
ไทย
ต่างชาติ
พระภิกษุ
สามเณร
แม่ชี
ภิกษุณี
สามเณรี
ศิษย์วัด
บุคคลทั่วไป
สถานภาพปัจจุบันทุกจังหวัด
พระบวชใหม่
ลาสิกขา
มรณภาพ
พระภิกษุ
131
3
1
คุณสมบัติศาสนบุคคลทุกจังหวัด
ครูสอนบาลี
ครูสอนนักธรรม
ครูสอนอภิธรรม
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูต
พระวิปัสสนาจารย์
พระนักเผยแพร่
พระจริยานิเทศก์
พระปริยัตินิเทศก์
พระธรรมจาริก
พระวินยาธิการ
พระอุปัชฌาย์
ตำแหน่งศาสนบุคคลทุกจังหวัด
เจ้าอาวาส
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เลขานุการเจ้าอาวาส
เจ้าคณะตำบล
รองเจ้าคณะตำบล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะภาค
รองเจ้าคณะภาค
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค
เลขานุการเจ้าคณะภาค
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค
เจ้าคณะใหญ่
กรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราช
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลทุกจังหวัด
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3
เปรียญธรรม 4
เปรียญธรรม 5
เปรียญธรรม 6
เปรียญธรรม 7
เปรียญธรรม 8
เปรียญธรรม 9
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี)
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท)
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก)
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี)
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท)
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก)
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี)
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท)
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก)
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี)
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท)
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก)
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี)
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท)
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก)
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลทุกจังหวัด
ป.4
ป.6
ป.7
ม.3
ม.6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก